YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Cabir Kaşdemir

Yazı İşleri Müdürü 

 

 

 

=        Teşkilat içi ve dışı yazışmaların dağıtım ve koordinasyonunu yapmak, 

=        Teşkilat içi Genel Sekreterlik emirlerinin, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlarını yazı şeklinde düzenleyerek ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak, 

=        Resmi Gazete ile diğer mevzuatlardan teşkilatı ilgilendiren konuların belirlenerek ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

=        İl Özel İdaresine gelen ve giden tüm evrakların kayıt altına alınarak ilgili birim ve kurumlara dağıtımını sağlamak, 

=        Doküman yönetim sistemini oluşturmak ve evrak dolaşımını sayısal ortama aktarmak, 

=        Arşiv mevzuatı gereği, Arşiv Yönetmeliği'ni ve Dosya Tasnif ve Saklama Planları'nı hazırlamak, güncellemek ve uygulanmasını sağlamak, 

=        İl Özel İdaresinin kurum olarak arşivi ve bağlı birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda gerekli danışmanlık hizmetlerini vermek, sonuçlarını izlemek, 

=        Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek, 

=        Kurum arşivini kurmak ve yönetmek, 

=        Birim ve kurum arşivlerini elektronik ortamda değerlendirmek ve bu amaçla projeler üretmek, 

=        Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına gerek kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve komisyon kararları doğrultusunda imha işlemlerini yürütmek, 

=        Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklanmak üzere kalan belgeleri mevzuata göre tasnif etmek, 

=        İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan evraklar, formlar ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapmak, 

=        Dosya tasnif ve saklama planlarını yılda bir kez gözden geçirerek güncelleme işlemlerini gerçekleştirmek, 

=        Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesine (YERELBİLGİ) İl Özel İdaresinin kurumsal bilgilerini girerek, tahmin edilen ve gerçekleşen özel idare bütçelerinin ve İl Özel İdaresinin gelir ve giderlerinin sisteme girişini sağlamak, 

=        31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ gereğince iş ve işlemleri yapmak, 

=        Kadın ve Kız çocuklarının istihdamının arttırılması ve insan haklarının korunmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek. 

=        Bilgi İşlem E Devlet projesi kapsamında tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılması ve yürütülmesini sağlamak. 

=        Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, bunların raporlanmasını sağlamak. 

=        İstatistiksel sonuçlar çıkarmak ve bunları yayınlamak. 

=        İlimiz Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak, 

=        Birimlerin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak, 

=        Birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet bağlantısını kurmak,

=        Bilgisayar işletim sistemlerini ve paket programları kurmak,

=        Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarını yapmak, 

=        İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunmasını sağlamak, 

=        İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarını yapmak, 

=        Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sistemini geliştirmek,

=        Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunları çalışır durumda tutmak, 

=        Gerektiğinde malzeme ikmal ve stok kontrol sistemini aktif tutmak,

=        Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, 

=        İnternet ve mail servisleri ile web sayfasının yönetimi ve yönlendirilmesini sağlamak, 

=        Elektronik posta hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

=        Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesini sağlamak, 

=        Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporların hazırlamak, ilgili makamlara sunmak,

=        İl Özel İdaresinin brifing vb. raporlarını hazırlamak. 

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak, 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.