SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

İrfan TUTKUN

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

 

 

 

Toprak ve Sulama Hizmetleri:

=        Kalkınma plan ve programında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak veya yaptırmak, uygulamak veya uygulatmak. 

=        Sulama suyu ihtiyacı 500 lt/sn ye kadar olan suların tesislerini kurmak, ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmesini sağlamak. Yağışların ve sel sularını depolayıcı ve zararlarını önleyici, tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak. 

=        Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetleri ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak. Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış ve şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırmasını yapmak. 

=        Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyette bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek. 

=        Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyette bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin altyapı tesislerini, imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, uygulamak veya uygulatmak. 

=        Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzel kişiliğe haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmaları yapmak. 


 

İçme Suları Hizmetleri 

=        Köy ve bağlı yerleşim birimine su tesislerinin inşaat, bakım onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek. 

=        Köy ve bağlı yerleşim birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün ve köylerin eskiden beri intifatın da bulunmuş olan suları, köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi ve tahsis etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek. 

=         

=        İdare Amiri, görev ve sorumluluklarıyla ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden Genel Sekretere karşı birinci derecede sorumludur. 

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak. 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.