MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Soner ATEŞLİ
Mali Hizmetler Müdürü 

 

 

 

Muhasebe

=         Banka iş ve işlemleri ile takip ve kontrolünü yapmak, 

=         Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek, 

=         Ön mali kontrolü yapmak, 

=         Ödemeye ilişkin mevzuatında öngörülen belgelerin tamam olup olmadığı ile maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol edilerek hak sahiplerine ödemelerini yapmak. 

=         Muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak,

=         Muhasebe raporlarının alınmasını sağlamak,

=         Muhasebe iş ve işlemlerinin arşivlenerek denetime hazır halde bulunmasını sağlamak,

=         Mali tabloların ve hesap bilgilerinin Bakanlıklara bildirilmesi ile ilgili mevzuat uyarınca Say 2000i sistemine üçer aylık verileri girmek, 

=         Vergi dairelerine yatırılan Damga, Gelir Vergisi ve KDV lerin beyannamelerinin düzenlenmesi ve zamanında ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak, 

=         İlam, icra ve layihaların takibini yapmak,

=         İhale komisyonlarına mali üye görevlendirmek, 

=         Afet fonu, Mahalli İdarelere yardım fonları ve diğer fonlardan gönderilecek yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=         İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kayıtlarını, hesaplarını kontrol etmek, 

=         Temliknamelerin kaydını tutmak, ilgili tahakkuklardan kesilmesini sağlamak,

=         İl Özel İdaresinin diğer idarelerle ilişkili mali iş ve işlemlerini yürütmek, 

=         İl Özel İdaresi ile iştirakler arasında etkin haberleşme, raporlama ve bilgi akışının sağlanması, 

=         İl Özel İdaresi ile iştirakler ve şirketler arasında borç alacak ilişkisinin takibini yapmak ve doğabilecek idari ve mali konulardaki problemlerin çözümü üzerinde çalışmak. 

=         Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini sağlamak,

=         İl Özel İdaresi Kanunundan doğan her türlü gelirin tahakkuk ve tahsilini yapmak,  

=         İl Genel Meclisi Üyelerinin, İl Daimi Encümeni üyelerinin ödeneklerinin, komisyon ücretlerinin bordrolarının, kontrolü, bunlara ilişkin SGK primlerinin takibi, keseneklerin girilmesi, yolluk, avans, mahsup, vergi iade gibi işlemlerinin yapılması, 


Bütçe ve İstatistik 

=         Bütçe çağrısı tasarısı ve bütçenin görüşülmesi ve kabulü ile ilgili mevzuat uyarınca İl Özel İdaresinin yılı bütçesini hazırlamak, 

=         İzleyen 2 yılın gelir-gider tahminleri yapmak,

=         Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe ile ilgili komisyon çalışmalarına katılarak diğer kurumların talepleri ve İl Özel İdaresinin yatırımları ve yasal prosedür hakkında Bütçe Komisyonuna bilgi vermek, 

=         Kesinleşen bütçenin ilgililere bildirilmesini sağlamak, 

=         Bütçe kayıtlarını tutmak, 

=         Yönetim döneminde yapılan bütün mali işlemleri kapsayan mali tablo, rapor, defter ve cetveller ile sayım tutanaklarından oluşan Yönetim Dönemi Hesabını hazırlamak, 

=         Yıl sonu sayım tutanakları ile birlikte hazırlanan yönetim dönemi hesabını mahsup dönemini izleyen bir ay içinde Sayıştay Başkanlığına göndermek, 

=         Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak, 

=         İdarenin Kesin Hesabının çıkarılmasını sağlamak, 

=         Yasal süreleri içinde kesin hesabın Vali ve İl Özel İdaresi kurumlarında (İl Encümeni-Genel Meclis) görüşülebilmesi için ilgili teklifleri yapmak 

=         Kesin hesabın Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

=         Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ilgili birimlere ödenek göndermek, 

=         Ödeneklerin tenkis işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak, 

=         Ödemelerle ilgili ödenek kontrolünün yapılması ve takibini sağlamak, 

=         Harcama yetkilisine ve ilgili kurumlara, bütçesine ilişkin bilgilerin aktarılmasını sağlamak. 

=         Bakiye ödeneklerin iptal ve devir işlemlerini yapmak. 

=         Gerektiğinde Ek Bütçe hazırlamak, 

=         KHGB eliyle yapılan Özel İdare yatırımlarına ilişkin ödeneklerin birliklere aktarılması, takibi, kamuoyuna duyurulması ve artan ödeneklerin iadesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

=         Köy muhtarlıkları tarafından yapılacak her türlü yatırım ve köy işleri için köy yardımlarının takip, finansman ve ödemelerini gerçekleştirmek, 


Stratejik Planlama ve Proje

=         İdareye ait Stratejik planın beş yıllık sürelerle hazırlanmasını koordine etmek ve hazırlanan stratejik planın İl Genel Meclisine sunulması için gerekli çalışmaları yürütmek, 

=         Her yıl idarenin Performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek, İl Genel Meclisine sunulmasını sağlamak, sonuçlarının birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 

=         Yatırım Programının sonuçlarını izlemek 

=         İdarenin yıllık Faaliyet raporunu oluşturmak, ilgili kurumlara sunmak,

=         İl Özel İdaresinin üyesi bulunduğu EGEV, İNTERREG III A, Katı Atık Yönetim, Turizm alt yapı birlikleri ve CPMR gibi birlik ve kuruluşlarla ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak, bu kurumlara katkı payı ve üyelik aidatlarının yatırılmasını sağlamak, 

=         Mevzuata uygun program değişiklikleri sunmak,

=         Yoksullara mikro kredi vermek,

=         İl Özel İdaresi ile iştirakler arasında etkin haberleşme, raporlama bilgi akışı ve her türlü koordinasyonu sağlamak ve mali ilişkilerin takip ve kontrolünü yapmak, 

=         Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=         Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporların hazırlamak, ilgili makamlara sunmak

=         Birim arşivi oluşturmak,

=         Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak. 


İdari Mali İşler

=         İdarenin ihtiyaç duyduğu tüm mal, malzeme, hizmet ve taşınmazı ilgili ihale mevzuatı uyarınca temin etmek, 

=         Menşe Şahadetnamesi ve köy tahsilât makbuzlarının takibini, teslimini yapmak,

=         Mutemetlik hizmetlerini yürütmek 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.