İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 Reyhan COŞKUN
          İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 

 

 

=         Personelin özlük dosyalarını tutmak, 

=         Atama ve nakil ile ilgili işleri yürütmek, 

=         Personel derece ve kademe terfilerini yapmak,

=         Personelin emeklilik işlemlerini yapmak,

=         Personelin izin, istirahat ve sağlık kuruluşlarına sevki ile benzer işlemler ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi ve yıllık izin onaylarını hazırlamak, 

=         Personelin ödül ve başarı belgesi işlemlerini yürütmek, 

=         Disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek, 

=         İşçi ve sözleşmeli personel statüsündeki çalışanların işe alınması, sözleşme hazırlanması ve özlük işlemlerinin takibi ile ilgili işlemleri yürütmek, 

=         Sendika ilişkileri ile toplu iş sözleşmelerini yürütmek, 

=         İnsan kaynakları bilgi bankasını oluşturmak,

=         Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistikî bilgilerini düzenlemek, 

=         İl Özel İdaresi birimlerinde ilgili mevzuat gereği staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

=         Geçici işçi iş ve işlemleri ile ilgili olarak vize işlemlerini yürütmek, 

=         Norm Kadro ilke ve standartlarının uygulamasını yapmak,

=         Geçici ve daimi işçilerin özlük işlemlerini takip etmek, 

=         Tarih öncesi ve tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak. 

=         Personelin mal beyanları ile cenaze ve tedavi Giderleri Yönetmeliği gereğince verilmesi gereken beyannameleri almak 

=         Askerlik ile ilgili işlemleri yapmak.

=         Halkla ilişkiler konusunda idare personelini eğitmek,

=         Yerel yönetimler, personel yönetimi, araştırma geliştirme vb. konularda kitapları, süreli ve süresiz yayınları toplayarak İl Özel İdaresi birimlerinin ve araştırmacıların kullanımına sunulmasını sağlamak, 

=         13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Görevlileri Etik Davranış ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’ gereğince işlem yapmak, 

=         Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=         Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı ve envanter hazırlamak,

=         Birim arşivi oluşturmak,

=         Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak.

=         Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı ve envanter hazırlamak,

=         Birim arşivi oluşturmak,

=         Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.