İLGİLİ MEVZUAT

İl Özel İdaresi İle İlgili Mevzuat:

1. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
2. Belediye Kanunu
3. 442 Sayılı Köy Kanunu
4. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
5. Kamulaştırma Kanunu
6. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
7. 222 Sayılı İlköğretim Kanunu
8. 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyetleri Kanunu
9. 3213 Sayılı Maden Kanunu
10. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
11. 5403 Sayılı Toprak Kotuma Ve Arazi Kullanım Kanunu
12. 5449 Sayılı Kalkınma Ajansının Kuruluş, Koordinasyon Ve Görevleri Hk. K.
13. İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
14. 237 Sayılı Taşıt Kanunu
15. Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hk. K.
16. Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hk. K.
17. Yıpranan Tarihi Eserlerin Yenilenmesi Hk. K.
18. Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. K.
19. Erozyon Kontrol Kanunu
20. 5516 Sayılı Bataklıkların Kurutulması Ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hk. K.
21. 3996 Sayılı Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması H.K.
22. 2380 Belediye Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hk. K.
23. 4982 Bilgi Edinme Kanunu
24. 1003 Binaların Numaralanması Ve Sokaklara İsim Verilmesi Hk. K.
25. Damga Vergisi Kanunu Kanun No: 488
26. Devlet İhale Kanunu Kanun No: 2886
27. Emlak Vergisi Kanunu (1) Kanun No: 1319
28. Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 6570
29. Harcırah Kanunu 6245
30. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun No : 4736
31. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Kanun No: 5548
32. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kanun No: 4688
33. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
34. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
35. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
36. Kamu Konutları Kanunu
37. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kanun No: 5018
38. Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Kanun No: 5003
39. Kimlik Bildirme Kanunu Kanun No: 1774
40. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun No: 5286
41. Limanların İnşa, Tevsi, Islah Ve Teçhizine Dair Kanun No: 5775
42. Maden Kanunu 3213
43. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Kanun No: 5355
44. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Kanun No: 3628
45. Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun No: 4483
46. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun No: 3998
47. Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Kanun No: 4122
48. Milli Eğitim Temel Kanunu Kanun No: 1739
49. Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası Kanun No: 2108
50. Nüfus Hizmetleri Kanunu Kanun No: 5490
51. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kanun No: 4562
52. Jeotermal kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kanun No: 5686
53. Su Ürünleri Kanunu Kanun No: 1380
54. Sular Hakkında Kanun No: 831
55. Taşıt Kanunu Kanun No: 237
56. Tebligat Kanunu Kanun No: 7201
57. Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanunu No: 5233
58. Türk Bayrağı Kanunu Kanun No: 2893
59. Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun No: 2429
60. Yapı Denetimi Hakkında Kanun No: 4708
61. Yeraltı Suları Hakkında Kanun No: 167
62. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun No: 5366


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.