İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Sevil YÜKSEL

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol 

=        İl Özel İdaresi görev alanı içerisindeki yerleşim yerlerinin imar ile ilgili her türlü işlerini yapmak planlamak, köy mevzi imar planları hazırlamak ve makama sunmak, köy yerleşik alan sınır tespitleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        İl Çevre düzeni planı, nazım imar planı yapmak/yaptırmak, hâlihazır harita işlemlerini yapmak/yaptırmak. 

=        Kıyı Kanununa muhalefet kapsamında tahakkuk etmiş alacaklarımızın tahsiline ait iş ve işlemleri yürütmek, 

=        Kaçak yapıların denetim ve yıkım işlerini yapmak için gerekli işlemleri yürütmek, 

=        Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemler, 

=        Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) iş ve işlemlerini yürütmek. 

=        Tarihi ve kültürel eserlerin korunması bakım ve onarımlarının yapılması ile ilgili iş ve işlemler yapmak, 

=        Çevreci sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretilmesinin sağlanması. 

=        Bakanlıklarca İlimizde uygulanan çevre projelerinin desteklenmesinin sağlanması, 

=        İlimiz turizmine katkı sağlanması,

=        31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmelik’’ hükümlerince iş ve işlemler yapmak. 


 

Etüt Proje: 

=        Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmaları, 

=        İhale sonrası arazi çalışmaları ve kazı planları. 

=        İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemleri, 

=        Röleve çalışması. 

=        Ruhsat işlemleri.

=        İl Özel İdaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların Zaralarını azaltmak amacıyla İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip ve donanımı hazırlamak. 

=        Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporların hazırlamak, ilgili makamlara sunmak

=        Birim arşivi oluşturmak,

=        Amirlerin ve Mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak.


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.