İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

 

 İLÇE ÖZEL İDARELERİMİZİN GÖREVLERİ

 

=        Çanakkale İl Özel İdaresinin ve Kaymakamlık Makamının kararlarını uygulamak ve takibini yapmak. 

=        İmar ,yol ,su, kanalizasyon, katı atık ,çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor gibi ana konularda İl Özel İdaresi ile koordineli olarak hareket ederek belediye sınırları dışında kalan yerlerde çözüm üretmek. 

=        Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak 

=        Kanunların İlçe Özel İdarelerine verdiği yetki çerçevesinde kanun ile belirlenen cezaları vermek. 

=        Özel kanunları gereğince İlçe Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. 

=        Belediye sınırları ve mücavir alanları dışarısında kalan yerlerde Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerine ait ruhsatları vermek ve bunların kanunlara uygun şekilde denetimlerini yapmak. 

=        Kaymakam Ödeneği ile Muhtar ödeneklerini tanzim edip ödemesini yapmak. 

=        İlçe Özel İdarenin mali ve idari işlerini yürütmek, saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında tahsil etmek. 

=        İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen ilköğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, küçük onarım,taşımalı eğitim ve tahsisi yapılan diğer ödemeleri yapmak.  
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.