YENİCE YEŞİLYURT İLKOKUL VE ORTAOKULU YAPIM İŞİ2018.07.20


T.C

YENİCE KAYMAKAMLIĞI

( Köylere Hizmet Götürme Birliği)

ÇANAKKALE İLİ YENİCE İLÇESİ 2018 YII ÖZEL İDARE PROJE KAPSAMINDA OLAN YENİCE YEŞİLYURT İLKOKUL VE ORTAOKULU YAPIM İŞİ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

.

1-İdarenin adı

: YENİCE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

a) Adresi

: Belediye İşhanı Kat 2 YENİCE

b) Telefon ve Faks numarası

: 0 286 474 31 88  - 474 31 88

2-İhale adı ve konusu

 

a) Adı,niteliği, türü ve miktarı

2018 YII ÖZEL İDARE PROJE KAPSAMINDA OLAN YENİCE YEŞİLYURT İLKOKUL VE ORTAOKULU YAPIM İŞİ

 

b) İşin yapılacağı yer

 

 : YENİCE İLÇESİ MERKEZ

 

c) İşe Başlama Tarihi

:Yerin Teslim Edildiği Tarihtir.

d) İşin Süresi

İş yeri tesliminden itibaren 400 gün içinde

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı Yer

: Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saat

: 10/08/2018 CUMA – 14:30

 

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt belgesi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddeleri kapsamında olmadığını beyan eden taahhütname.

ç) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

e) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

h) İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi,

ı) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

j)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. (Ek standart form larda bulunan teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir)

k)İhale dökümanının satın alındığına dair belge,  1.500,00 TL olup, ihale dokümanı Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. Dosya bedeli Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Halk Bankası Yenice Şubesi TR66 0001 2009 6450 0016 0000 15 nolu hesaba yatırılabilir.

 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

4.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: bu madde boş bırakılmıştır.

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 50ʼi oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50ʼine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 50ʼine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 50ʼi oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 50ʼinin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50ʼinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80ʼini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20ʼsini, asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

 

4.5.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

 

İhale konusu işte çalıştırılacak teknik personel ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman

 

Adet      Pozisyonu                         Mesleki Ünvanı                                  Mesleki Özellikleri


1 Şantiye Şefi            İnşaat Mühendisi veya Mimar                    En az 2 yıl deneyimli

2 Elektrik Tesisat                 Elektrik Mühendisi                          En az 2 yıl deneyimli

3Mekanik Tesisat                 Makine Mühendisi                           En az 2 yıl deneyimli

 

4.5.3. Makine Teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

 

         İstenen Asgari Ekipman Listesi

- Bu bent boş bırakılmıştır.

 

4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B III  Grubu (Üst Yapı) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği (İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisliği mezunu olanların mezuniyet belgeleri veya diplomaları; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinin (7) bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.)

 

5 Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (doksan) takvim günü olmalıdır.

 

6. İhale konusu iş anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan

6.1       İşin proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılması esastır.

6.2       Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şeklidir.

6.3       Pursantaj tablosunda olsun olmasın, proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur.

6.4       Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.

6.5       İş kapsamında yapılacak imalatlara başlamadan önce kontrol teşkilatının uygun görüşünü ve kullanılan malzeme kalitesini ve ilgili standartları ibraz etmek zorunludur.

6.6       Mevcut yapının (Binanın) yıkımı ve molozların Belediyenin gösterdiği yere nakliyesi,(yaklaşık 3-5 km)  çıkan malzeme karşılığı yüklenici tarafından yapılacaktır.

6.7       Her türlü yapı ruhsatı, elektrik ve su abonelikleri ve izin işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

6.8       Ruhsat işlemlerine ilişkin her türlü harç, vergi, resim, iş, işlem ve tüm ödemeler yüklenici tarafından yapılacaktır.

6.9      İhale üzerinde kalan istekli, İdare / Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere; her türlü araç, bakım, onarım, sigorta vb. giderleri yüklenici firmaya ait olmak üzere 1 yaşından büyük olmayan şoförsüz (yakıtı İdaremizce karşılanacak) 2 adet 1.4 cc otomatik dizel araç tahsis edecektir. Araç yer teslimi ile birlikte idareye / Birliğe teslim edilecektir. Yer teslim tarihi itibariyle aracın getirilmediği her gün için 150,00 TL ceza uygulanacak olup bu tutar hazırlanacak ilk hakedişte kesilecektir.

 

7-Kurumumuz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 Sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Tabi olmayıp, ihale yapıp yapmamakta ve kabul edip etmemekte serbesttir.

 

8 İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.

 

9 Teklifler ihale saatine kadar Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna verebilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

 

Çanakkale – Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.