Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı


T.C

YENİCE KAYMAKAMLIĞI

( Köylere Hizmet Götürme Birliği)

 İHALE İLANI

 

2018 YILI ÖZEL İDARE  PROJELİ İŞLER KAPSAMINDA OLAN İLÇEMİZ TABAN KÖYÜ SAĞLIK EVİ İKMAL YAPIM İŞİ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

.

1-İdarenin adı

: Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği

a) Adresi

: Belediye İşhanı Kat 2 YENİCE

b) Telefon ve Faks numarası

: 0 286 474 31 88  - 474 31 88

2-İhale adı ve konusu

 

a) Adı,niteliği, türü ve miktarı

2018 YILI ÖZEL İDARE  PROJELİ İŞLER KAPSAMINDA OLAN İLÇEMİZ TABAN KÖYÜ SAĞLIK EVİ İKMAL YAPIM İŞİ

 

b) İşin yapılacağı yer

 

  TABAN  KÖYÜ

 

c) İşe Başlama Tarihi

: Yerin Teslim Edildiği Tarihtir

d) İşin Süresi

İş yeri tesliminden itibaren 150 gün içinde

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı Yer

Yenice Kaymakamlığı Makamı

b) Tarihi ve Saat

21/03/2018 ÇARŞAMBA Günü Saat:– 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

            4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

            4.1.3.2  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

            4.1.4 Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

           4.1.5 Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.2 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

            4.2.1 İşin başında ( şartnamede yazılı olanlar ) işin niteliğine göre iş makinesi ve teknik personel bulunduracağına dair taahhütname,

            4.2.2 İş deneyim belgeleri isteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelinin % 50 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

            4.2.3 (Bu ihalede benzer iş olarak ihale konusu veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri inşaat mühendisliğidir, yapım işlerinde benzer iş grupları listesindeki üstyapı işleri birinci grup ikinci grup,üçünçü grup işlerdir.)

           

5- İhale dokümanının satın alındığına dair belge 250,00 TL olup, ihale dokümanı Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. Dosya bedeli Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Halk Bankası Yenice Şubesi TR66 0001 2009 6450 0016 0000 15 nolu hesaba yatırılabilir.Ancak Bir önceki ihaleye katılanlar dosya bedeli alınmayacaktır.

 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

7 Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

 

8-Kurumumuz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 Sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Tabi olmayıp, ihale yapıp yapmamakta ve kabul edip etmemekte serbesttir.

 

9 İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemiştir.

 

10 Teklifler ihale saatine kadar Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna verebilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

 

 

                                                                                               İlan Olunur

Çanakkale – Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliğiilanlarimiz/yenicekoydes(1).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.