YENİCE İLÇESİ KUZUPINARI, GÜNDOĞDU, SAMETELİ KÖYLERİNE İÇMESUYU SONDAJ YAPIM İŞİ2018.07.04


 

İHALE İLANI

 

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN ÇANAKKALE İLİ YENİCE  İLÇESİ KUZUPINARI , GÜNDOĞDU , SAMETELİ KÖYLERİNE İÇME SUYU SONDAJ YAPIM  İŞİ, K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

1-  İdarenin

         a) Adresi: Merkez İlçe ve Bağlı  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

         b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 218 1055

         c) Elektronik posta adresi (varsa):  sedat.atalay @icisleri.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin

            a) Niteliği, türü ve miktarı: Yapım işi, 3 köye içme suyu sondaj yapım işi

            b) Yapılacağı yer: Yenice İlçesi : Sameteli Köyü ,Gündoğdu Köyü,Kuzupınarı Köyü

          c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapılarak Devlet Su İşlerinden arama ruhsatı alınmasını müteakip Devlet Su İşlerinden arama ruhsatı alındıktan sonra işe başlanacak olup  işin süresi 150  (yüz elli gün    ) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Çanakkale İl Özel İdaresi toplantı salonu

            b) Tarihi ve Saati : 12/07/2018 – Perşembe  Günü  Saat: 15:00

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Belgesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.

4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu işe  (içme suyu sondaj yapım işi ) ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

4.2.2.1.İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahhütnamesi,

4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mezuniyet belgesi ve diplomalar; inşaat mühendisliği   

5- İhale dokümanı Merkez İlçe  ve Bağlı Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve http://www.canakkale.gov.tr ile http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr. adresinde görülebilir ve 500-TL ( beş yüz tl ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- Teklifler Merkez İlçe  ve Bağlı Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat teklif cetveli üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ʼünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi: İban nosu: TR20 0001 0008 1312 1705 4150 02

9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

NOT:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin yazılı olarak yenilenmesi istenebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4- İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir. Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE      HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.