TCK-DİŞBUDAK, DOĞANDERE, NUSRATİYE, BEYPINAR VE ÇATALTEPE KÖYLERİ GRUP YOLU 2+300 KM SICAK KARIŞIM (BSK) YOL YAPIM İŞİ2018.05.15


İHALE İLANI

 

TCK-DİŞBUDAK, DOĞANDERE, NUSRATİYE, BEYPINAR VE ÇATALTEPE KÖYLERİ GRUP YOLU 2+300 KM SICAK KARIŞIM (BSK) YOL YAPIM İŞİ, K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1-  İdarenin

         a) Adresi: Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

         b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 512 1039 – 0 286 512 4059

         c) Elektronik posta adresi (varsa): ……………………@icisleri.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin

a)      Niteliği, türü ve miktarı:

1- Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ve Nakliyesi dahil) (10,00 m³)

2- Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile), (Finişerle 15 cm kalınlığında) (3.588,00 Ton)

3- Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (8 cm kalınlığında)

  (2.650,00 Ton)

4- Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (5 cm kalınlığında) (1.656,00 Ton)

5- Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)  (2 mm kalınlıkta) (500,00m²)

b) Yapılacağı yer: Lapseki İlçesine bağlı Dişbudak, Doğandere, Nusratiye, Beypınar ve Çataltepe köyleri

             c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

           d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mah. Yalı Cad. No:13 Lapseki (Kaymakamlık Makamı)

            b) Tarihi ve Saati: 18/05/2018 - Cuma Günü Saat: 11:30

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Belgesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.

4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

4.2.2.1.İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahhütnamesi;

4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği.  Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) V Grubu İşler sayılacaktır.

4.3.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesi içerisinde bulunulmadığı ve terör örgütlerine iltisakın yahut irtibatın olmadığını beyan taahhütnamesi.

5- İhale dokümanı Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.lapseki.gov.tr adresinde görülebilir ve 1.000.00 TL (BİN TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- - Teklifler 18/05/2018 Cuma günü saat 11:30’a kadar Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat teklif cetveli üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ʼünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Lapseki Şubesi: İban nosu: TR93 0001 0000 7511 1344 1850 01

9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.

11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Diğer hususlar:

 

NOT:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39 maddesinin 1’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin yenilenmesi istenebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

(2) İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir.

Keyfiyet ilan olunur.

 

                                                                                                        LAPSEKİ KÖYLERE

                                                                                               HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ                        
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.