MERKEZ KHGB 4 ADET HİZMET ARACI ALIM İŞİ İHALE İLANI2019.03.13


T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Çanakkale  Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

4 ADET HİZMET ARACI  ALIM İŞİ  İHALE İLANI

 

1-İDARENİN;         

a) Adı Ve Adresi                               :  Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

    Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası              :  0 (286)  2018 1055

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :

d) İlgili Personelin Adı-Soyadı          : Sedat ATALAY

2- İHALE KONUSU İŞİN;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı               : Alım işi, Hizmet aracı 4 ( Dört ) adet

b) Yapılacağı Yer                               :  Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

c) İşin süresi                                       :   Sözleşmenin imzalandığının tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün     içinde  araçlar teslim edilecektir.

 

3- İHALENİN;

a) Yapılacağı yer                                :Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, toplantı salonu

 

b) Tarihi ve saati                                :20/03/2019 Çarşamba   günü saat: 15:00

 

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
dair sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. Teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. Bu işte alt yüklenici kullanılmayacaktır.
4.1.8. İhale dökümanı Satın Alma Makbuzu.
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu ilan metninin 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgeler her bir ortakça ayrı ayrı düzenlenerek ihale teklifi içinde sunulacaktır.
4.1.10. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. Aranmayacaktır.

4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,

4.3.2. Bayilik Belgesi.

4.3.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar

4.3.4.Varsa Uluslararası kurallara uygun akredite edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve benzer nitelikteki belgeler.

4.4.  Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı; Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 ÇANAKKALE  adresinden görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedeli olan  500,00.-TL’yi (Beş Yüz TürkLirası) Dosya bedeli Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Çanakkale Ziraat Bankası Kordon  Şubesinde bulunan  TR20 0001 0008 1312 1705 4150 02 nolu hesaba yatırılabilir.

 8- Teklifler, 20.03.2019 Çarşamba  günü saat 15.00’e  kadar  Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9- İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ʼünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.

13- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

14- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18 maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

15- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

   İLANEN DUYURULUR.

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                      MERKEZ İLÇE VE BAĞLI   KÖYLERE

HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.