Merkez Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokakta Bulunan İşyerinin Kiralanması İlanı2019.06.11


 

İ L A N

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Çanakkale Merkez, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokakta bulunan Çanakkale İdare Mahkemesi olarak kullanılan binanın zemin katındaki, ön cephe çekme katlı, toplam 77 m2 yüzölçümlü İşyeri  İl Encümeninin 30.05.2019 tarih ve 659 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlıkla 1 Yıl süreli olarak kiraya verilecektir.

 

2-) İhale; 13.06.2019 tarihinde, saat 13,30’da Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdare Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık suretiyle yapılacaktır.

 

3-) Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 2.100,00 TL ( İkibin Yüz Türk Lira), olup, geçici teminatı 756,00 TL ( Yediyüzellialtı Türk Lira) dır.

 

4-) Gayrimenkul (işyeri) ile ilgili olarak kira/işletme sözleşmesi yapılması ile ilgili belgeler ve ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.

 

05-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a.      T.C vatandaşı olmak,

 

b.      Gerçek kişilerde;

-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

-Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği,

 

c.       Tüzelkişilerde;

-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,

-2019 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir.

 

d.      Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limitiçi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

 

6-) İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte ihale günü ihale saatine kadar müracaat dosyalarını Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdare Binasındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

7-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

8-) İlanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.