İLİMİZ VALİLİK HİZMET BİNASI VALİ YARDIMCILARI ODALARININ ONARIM VE YANGIN SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İLANI2017.07.13


İHALE İLANI

       ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İLİMİZ VALİLİK HİZMET BİNASI VALİ YARDIMCILARI ODALARININ ONARIM VE YANGIN SİSTEMLERİ  YAPIM İŞLERİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİ AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale Kayıt Numarası:

      1-İdarenin           : Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

a)      Adresi       : Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 Çanakkale

b)      Tel-fax      : 0 286 218 1055-6071

      2-İhale Konusu İşin:

a)      Niteliği türü miktarı: Yapım işi

b)      Yapılacağı yer: Çanakkale Valiliği Hizmet Binası Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No: 26 Çanakkale

c)      İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

d)     İşin süresi   :  90 gün 

       3-İhalenin :

a)      Yapılacağı yer: Çanakkkale İl Özel İdaresi  nolu toplantı salonu

b)      Tarih ve saati:  19/07/2017  Çarşamba  günü Saat 14:45

       4-İhaleye katılabilme şartlar ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;

            4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi

            4.1.2.Tüzel kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            4.1.2.3 . Gerçek kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

            4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

            4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi

            4.1.4.- Şartnamenin 7. Maddesinde İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri taşımak ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.12.maddesindeki tüm fıkralara uygun olmayan durumları bulunmamak aksi  tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

             4.1.5- İş deneyimi   Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDEN B III, C 1 GRUBU İŞLER

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 ‘ından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

           4.1.5-a) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İNŞAAT MÜHENDİSİLİĞİ veya ELEKTİRİK MÜHENDİSLİĞİ veya MİMAR

            4.1.6-Şekli ve içreği idari şartnamede belirtilen geçici teminat

            4.1.7-İhale dökümanının satın alındığına dair belge: İhale doküman bedeli 250 TL ( iki yüz ) tl dir. Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki 12170541-5002 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.

            4.1.8-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılamaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

            4.1.9-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

            4.2-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir

            4.2.1- Bu işte kısmi teklif verilemez.

            4.34.3-İstekliler tekliflerini birim anahtar teslim götürü bedel  üzerinden verecekler ve

Buna göre  sözleşme düzenlenecektir.

4.4-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

            4.5-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

            4.6-Teklifler ihale saatine kadar Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere  Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

            5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

            6- İhale dokumanı Çanakkale Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir ve satın alınabilir.

  Diğer Hususlar:

1-      Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

2-      Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

            

 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.