Erzincan İl Özel İdaresi Araç Satış İlanı2019.05.16


T.C.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-İl Özel İdaresine ait Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş servis dışı kalan araçlar ile ekipmanlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunuʼnun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

                2- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir.

3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %10’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

                4-İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

              5-İhalesi yapılacak servis dışı araçlar ekipmanlarına ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

                6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

                a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

                b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

                c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,

                d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi)

                e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

                f- Noter tasdikli imza sirküsü.

                7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

                8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

              9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

           

             İLAN OLUNUR.


Araç Listesi ve İhale Tarihi Ektedir.

ilanlarimiz/erzincan ihale ilanı.pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.