ÇANAKKALE İLİ – LÂPSEKİ İLÇESİ FERİBOT İSKELESİ SU ALTI BETON KIRIMI VE KAZIKLI İSKELE VE GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ 2018.03.29


T.C.

LÂPSEKİ KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

 

LÂPSEKİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN EDİLEN ÇANAKKALE İLİ – LÂPSEKİ İLÇESİ FERİBOT İSKELESİ SU ALTI BETON KIRIMI VE KAZIKLI İSKELE VE GÜÇLENDİRME YAPIM İŞİ K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1-  İdarenin

         a) Adresi: Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

         b) Telefon ve faks numarası: : 286 512 10 39- 512 4059

         c) Elektronik posta adresi (varsa):   …………..@icisleri.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin

   a) Niteliği, türü ve miktarı: Çanakkale İli – Lâpseki İlçesi Feribot İskelesi Su Altı Beton Kırımı ve Kazıklı İskele ve Güçlendirme Yapım İşi. (33 Kalem su içi betonu kırımı, kazıklı iskele yapılması ve mevcut kazıklı iskelenin güçlendirilmesi işi)

  b) Yapılacağı yer: Lâpseki Merkez. (Lâpseki İlçesi 7 pafta, 39 ada, 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller) Lâpseki /ÇANAKKALE

  c) İşe başlama tarihi           : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

    a) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi No: 13 Lâpseki/ÇANAKKALE (Kaymakamlık Makamında)

    b) Tarihi ve Saati : 04.04.2018  - Çarşamba günü  saat:14:00

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Belgesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.

4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli vekaletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştirdiği, veya %80 ’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen iş veya işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin  %90 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ve iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipman ilişkin belgeler;

4.2.2.1.İsteklinin işi yürüteceği Teknik Personel Taahhütnamesi,

4.2.2.2. Makine Teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin Yapı Araçları Taahhütnamesi,        

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğʼde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ X. GRUP: DENİZ YAPILARI kısmındaki Madde 1’ de yer alan Liman, İskele ve rıhtım inşaatları işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri: İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgeleri veya diplomaları denk sayılmayacaktır.

5- İhale dokümanı Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.lapseki.gov.tr  adresinde görülebilir ve 2.500,00-TL (İkibinBeşyüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 6- Teklifler 04.04.2018 tarih ve saat 14:00ʼa kadar Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen götürü bedel teklif üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ʼünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Lâpseki Şubesi: TR93 0001 0000 7511 1344 1850 01)

9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Diğer hususlar:

NOT:1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 38’nci ve 39 maddelerinin 2’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesi istenebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4- İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir.

 Keyfiyet ilan olunur.

 

 

                                                                                                                LAPSEKİ İLÇESİ KÖYLERE

                                                                                                                HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.