Çanakkale İl Özel İdaresine Ait Taşınmazın Kiralanması İlanı2017.10.09


 

 

 

İ L A N

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Gelibolu İlçesi, Evreşe/Çeşme Mahallesi, Tatar Yatakları mevkiinde bulunan, tapunun 231 ada,3 parselinde kayıtlı, 30.848,90 m2 yüzölçümlü, tarla vasfındaki taşınmaz; İl Encümeninin 28.09.2017 tarih ve 459 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlıkla, 3 yıl süreli olarak kiraya verilecektir.

2-) İhale; 12.10.2017 tarihinde, saat 13,30’de Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdare Hizmet Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık suretiyle yapılacaktır.

3-) Taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lira ), olup, geçici teminatı 291,00 TL (İkiyüz Doksan Bir Türk Lira) dır.    

4-) Taşınmaz ile ilgili olarak kira/işletme sözleşmesi yapılması ile ilgili belgeler ve ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.

05-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a.      T.C vatandaşı olmak,

b.      Gerçek kişilerde;

-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

-Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği,

c.       Tüzelkişilerde;

-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,

-İhalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir.

d.      Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limitiçi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

6-) İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte ihale günü ihale saatine kadar müracaat dosyalarını Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 Çanakkale adresindeki İl Özel İdaresi  Binasında bulunan İl Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-) İlanen duyurulur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.