Çanakkale İl Özel İdaresine Ait Taşınmaz Satışı2017.10.23


 

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİNDEN İ L A N

 

1-) Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen beldi,geçici teminatı,tapu kaydı belirtilen  taşınmaz  İl Encümeninin 12.10.2017 tarih ve 510 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 adresinde  bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda   2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

İhale Tarihi

İhale

Saati

 

Tapu Kaydı

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminatı

16.11.2017

13:30

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi,Gülpınar Köyü, 2764 parselde kayıtlı   zemin katta 2 adet işyeri üzerinde 6 adet mesken bulunan  bina

475.000,00-TL

14.250,00-TL

 

2-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  temin edilebilir.        

3-)  İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a-T.C vatandaşı olmak

b-Gerçek kişilerde;

-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

-Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c-Tüzelkişilerde;

-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

-2017 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d-Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

4-) İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

                                                                                                        İlanen duyurulur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.