Çanakkale İl Özel İdaresine Ait Otel satış İlanı2018.07.03


 

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİNDEN İ L A N

 

1-) Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen beldi,geçici teminatı,tapu kaydı belirtilen  taşınmazlar  İl Encümeni  kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:215 adresinde  bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda   2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

İhale Tarihi

İhale

Saati

 

Tapu Kaydı

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminatı

02.08.2018

13:30

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü,177 ada, 17 parsel 7.635,64 m2

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü,177 ada, 16 parsel 3.000,63 m2

22.600.000-TL

678.000-TL

02.08.2018

13:45

Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü 144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2

15.000.000-TL

450.000-TL

 

2-) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No:215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.        

3-)  İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a-T.C vatandaşı olmak

b-Gerçek kişilerde;

-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

-Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c-Tüzelkişilerde;

-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

-2018 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d-Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

e-Şartname alındı makbuzu.

4-) İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

                                                                                                        İlanen duyurulur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.