Çanakkale İl Özel İdaresi Jeotermal Alanların İhalesi2019.02.05


JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

 

1-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen 15 adet arama 2 adet jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı)  yapılacaktır.

 

2- İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                     : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

                                                                 Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                  : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.              

                                                                 İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz  olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

 

3- İhalenin                                              :

a) Yapılacağı Yer                                   : Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu                                                                            

                                                                 Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Yapılacağı Tarih/Saat                         : Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                                 : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif  Arttırma Usulü

4- Tekliflerin                                          :

a) Verileceği Yer                                    : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

                                                                 (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE)

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati            : 28/02/2019           Perşembe günü saat 12:30

 

5-İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) görülebilir.

 

7- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

  1-Nüfus cüzdan sureti

  2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

  3- Noterden onaylı imza beyannamesi

      4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli  imza beyannamesi,

      5- Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu  (ekleri ile birlikte)

      6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

      7- İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu

      8-İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

      9- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

b) Tüzel kişiler için:

      1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

      2- Vergi Levhası (2019 yılı onaylı),                                                                         

      3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

      4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

      5- Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu  (ekleri ile birlikte)

      6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

      7- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

      8- İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.

      9- İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

      10-Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

 

 

 

İlçe

 

 

Köy/Mevkii

 

Alan

(Hektar)

 

Muhammen

Bedel

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Ezine

Akçakeçili

1.153,0

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:30

2

Ayvacık

Gülpınar

1.596,46

41.779,35

1.253,38

28/02/2019

13:31

3

Biga

Merkez

644,47

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:32

4

Ezine

Tavaklı

4,93

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:33

5

Lapseki

Kocabaşlar

1.600,00

41.872,00

1.256,16

28/02/2019

13:34

6

Gökçeada

Eşelek

1.630,0

42.657,1

1.279,71

28/02/2019

13:35

7

Ayvacık

Kösedere-Kestanelik-Şapköy

4.614,11

120.751,25

3.622,53

28/02/2019

13:36

8

Ezine

Hisaralan

1.437,48

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:37

9

Ezine

Akçakeçili-Alemşah

116,95

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:38

10

Lapseki

Gürece

4.793,2

125.438,04

3.763,14

28/02/2019

13:39

11

Bozcaada

-

2.864,72

74.969,72

2.249,09

28/02/2019

13:40

12

Gökçeada

Kaleköy

1.294,14

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:41

13

Ezine

Karadağ

386,69

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:42

14

Ezine

Bahçeli

4.672,41

122.276,96

3.668,30

28/02/2019

13:43

15

Ayvacık

Küçükçetmi

4.915,55

514.559,77

15.436,79

28/02/2019

13:44

16

Ayvacık

Gülpınar

388,23

39.257,14

1.177,71

28/02/2019

13:45

17

Ezine

Koçali-Kayacık

3.555,34

372.172,99

11.165,18

28/02/2019

13:46

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler , telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İl Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklifi hadde layık bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

 

İlan olunur.

 


Jeotermal İhale Koordinat Bilgisi İndir

 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.