ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ AKARYAKIT ALIM İŞİ2018.12.12


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ÇANAKKALE ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2018/631396
1-İdarenin
a) Adresi    :    Barbaros Mah. Atatürk Cd. 215 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası    :    2862181055 - 2862180910
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@canakkaleilozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    900.000 Litre Motorin, 6.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) - Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :    Alınacak motorinin 350.000 Litresi ve kurşunsuz benzin 95 Oktanın tamamı araçlara yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak İdareye ait 160 adet araca takılacak taşıt tanıma sistemi ve akaryakıt tüketim otomatik sistemi yardımı ile yüklenici firmaya veya bayisi olduğu Dağıtıcı Firmaya ait Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde ve İl Özel İdaresi Barbaros Mah. Atatürk Cd. No:215 adresine karayolu ile en fazla 10 km uzaklıktaki taşıt tanıma sistemi ile uyumlu pompa istasyonundan alınacaktır. Çanakkale İl Trafik Komisyonu tarafından İş makinası, Damperli Kamyon, Otobüs vb. araçların şehir içine girmesine izin verilmeyen yerlerdeki istasyonlar için teklif verilmesi halinde; teklif veren İstekli ihale üzerinde kalması halinde, tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere, 1 adet en az 15.000 Lt. kapasiteli tank, İl Özel İdaresi OSB Ambarlarına koymakla yükümlüdür. Tank idarenin gösterdiği yere yüklenici tarafından montajı yapılacaktır. Tank bağlantı noktasına kadar olan elektrik enerjisi İdare tarafından yaptırılacaktır. Bu tankın ihtiyacı olan Motorin dökme olarak Yüklenici tarafından doldurulacaktır. Ödemesi dökme olarak yapılacaktır. Alınacak motorinin kalan miktarları ise Çanakkale İl Özel İdaresi Merkez, İlçe şantiyelerden Biga ve Gelibolu Ambarları depolarına yüklenici firmanın tankerleri vasıtasıyla dökme olarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi    :    İşin süresi 10 aydır. İşe başlama tarihi 01.03.2019 olup, 31.12.2019 tarihinde iş sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Çanakkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Merkez/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati    :    11.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ilgili hüküm ve yönetmelikleri gereği; teklif veren istekliler; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş sözleşme süresince geçerli olan istasyonlu bayilik lisansı veya lisans aldığına ilişkin belgeyi sunmak zorundadır.
Tüm istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketlerinden biri ile yapmış olduğu sözleşme süresince geçerli olan ve teklif edilen malların tamamını kapsayan sözleşmeyi sunmak zorundadır.
İsteklinin bağlı bulunduğu yetkili kurumdan alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi istekli tarafından sunulmak zorundadır.
Teklif veren istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketlerinden biri ile yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde kendisinin veya dağıtıcı lisansı bulunan şirketin Teknik Şartnamenin 1. maddesinde belirtilen idare adresine en çok 10 km uzaklıkta 1(Bir) adet TTS mevcut akaryakıt istasyonunu sözleşme yapılmadan önce belgelendirmek zorundadır. İdarenin talebi doğrultusunda Çanakkale İl sınırları dışında TTS akaryakıt istasyonları ihale süresince bildirilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü akaryakıt ürünleri (Motorin, kurşunsuz benzin) tedarik işleri, benzer iş olarak sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Merkez/ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Merkez/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.