Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Ve Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları Projelendirme Hizmet Alım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereği Açık İhale Usulu İle İhale Edilecektir.2017.08.09


İHALE İLANI

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARI PROJELENDİRME HİZMET ALIM İŞİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİ AÇIK İHALE USULU İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale Kayıt Numarası:

    1-İdarenin : Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

a) Adresi : Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 Çanakkale

b) Tel-fax : 0 286 218 1055-6071

    2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği türü miktarı: Hizmet Alım İşi 

b) Yapılacağı yer:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
( Çanakkale İli Merkez İlçe Arslanca  Mahallesi 275 ada, 6 parsel)

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
( Çanakkale İli Çan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 126 ada,10  parsel)

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanılacaktır.

d) İşin süresi   :  150 gün  

    3-İhalenin :

a) Yapılacağı yer: Çanakkkale İl Özel İdaresi  toplantı salonu

b) Tarih ve saati:  16/08/2017  Çarşamba  günü Saat 14:00

    4-İhaleye katılabilme şartlar ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi

4.1.2.Tüzel kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.3 . Gerçek kişi olması durumunda ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ticaret sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4.- Şartnamenin 7. Maddesinde İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri taşımak ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.12.maddesindeki tüm fıkralara uygun olmayan durumları bulunmamak aksi  tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

4.1.5- İş deneyimi   Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu Binası Tam Uygulama Projeleri Bitirmiş olmak

    4.1.5-a) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ veya MİMAR

TEKNİK PERSONEL:

1- Öncelikli olarak proje çizilecek ekip isim ve btb No’ları ile idareye sunulacak, onay alan ekip ile işe başlanılacaktır.(Mimar, İnşaat Müh., Makine Müh, Elektrik Müh.) Onaylanmayan ekip üyesi değiştirilip son liste idare onayı alacaktır. Buna göre;


MİMAR

En az 5 yıl tecrübeli

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

En az 5 yıl tecrübeli

MAKİNE MÜHENDİSİ

En az 5 yıl tecrübeli

İNŞAAT MÜHENDİSİ

En az 5 yıl tecrübeli

HARİTA MÜHENDİSİ

En az 5 yıl tecrübeli

JEOLOJİ veya JEOFİZİK MÜHENDİSİ

En az 5 yıl tecrübeli


2- Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) gün içerisinde teknik personel listesi idareye     onaylatılmaz ise veya eksik personel kalır ise, personel başına günlük 100,00 (Yüz) TL para cezası kesilecektir.

4.1.6-Şekli ve içreği idari şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.7-İhale dökümanının satın alındığına dair belge: İhale doküman bedeli 300 TL ( üç yüz ) tl dir. Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki İBAN: TR20 0001 0008 1312 1705 4150 02 HESAP: 0813/12170541-5002  nolu hesaba yatırılacaktır.

4.1.8-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılamaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.9-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.2-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecektir

4.2.1- Bu işte kısmi teklif verilemez.

4.34.3-İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel  üzerinden verecekler ve Buna göre  sözleşme düzenlenecektir. 

4.4-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

4.5-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.6-Teklifler ihale saatine kadar Çanakkale Merkez İlçe ve Bağlı Köylere  Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokumanı Çanakkale Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir ve satın alınabilir.

  Diğer Hususlar:

1- İlgili Belediyeden alınan imar durumu, aplikasyon krokisi, plankote, zemin etüdü ve yürürlükteki tüm şartnamelere uygun olarak projelerin hazırlanması ve ihale dosyasının hazırlanması gerekmektedir. Tüm projeler ile ekleri basılı 4 takım halinde ve CD ortamında İdareye teslim edilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm hususlara ihale dokümanın bir parçasıdır.

Proje, bütün mesleki disiplinlerin birleşimi olarak hazırlanacak olup; gerekli olan bütün detayları içerecektir.

2- Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

3- Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 2886 sayılı devlet ihale kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.