ÇAN KHGB HİZMET ARACI ALIMI İŞİ2019.02.08


T.C.

ÇAN KAYMAKAMLIĞI

Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

ARAÇ ALIMI İHALE İLANI

 

İLÇEMİZ KHGB HİZMET ARACI ALIMI İŞİ BİRLİK İHALE

YÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

1-İDARENİN;           

                                  

a) Adı Ve Adresi                                 :Çan İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 H.İbrahim Bodur Cd. Hükümet Konağı No:5  Çan/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 (286)  4163144  -   0 (286)  4163144  

c) Elektronik posta adresi (varsa)       : ………………………

d) İlgili Personelin Adı-Soyadı          : Tevfik ÖZER

 

2- İHALE KONUSU İŞİN;

                                                                                                

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                       : Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne Hizmet Aracı Olarak Kullanılmak Üzere 1 (Bir) Adet Çift Kabin 4X4 Otomatik Araç Satın Alınması İşi. (Teknik Şartnameye Uygun Olarak Yapılacaktır.)

b) Yapılacağı Yer                                 : Çan/ÇANAKKALE

c) İşin süresi                                       :Sözleşmenin imzalandığının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde araç teslimi yapılacaktır.

3- İHALENİN;

 

a) Yapılacağı yer                                 : Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonu

H.İbrahim Bodur Cad. Hükümet Konağı  No:5   Çan/ÇANAKKALE

 

b) Tarihi ve saati                                 :14/02/2019 Perşembe günü saat: 11:00

 

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına
dair yazılı taahhütname.
4.1.5. Teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. Bu işte alt yüklenici kullanılmayacaktır.
4.1.8. İhale dökümanın satın alındığına dair makbuz.
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu ilan metninin 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4 maddelerinde yer alan belgeler her bir ortakça ayrı ayrı düzenlenerek ihale teklifi içinde sunulacaktır.
4.1.10. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. Aranmayacaktır.

 

4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, İhale konusu alıma ait malzemelerin TSE Belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler verilmesi,

4.3.2. Bayilik Belgesi.

4.3.3. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar

4.3.4.Varsa Uluslararası kurallara uygun akredite edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları tarafından verilen sertifikalar ve benzer nitelikteki belgeler.

4.4.  Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7- İhale dokümanı; Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının,   H.İbrahim Bodur Cad. Hükümet Konağı No:5 Çan/ÇANAKKALE adresinden görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için            ihale doküman bedeli olan  150,00.-TL’yi (YüzelliTürkLirası) Çan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nın  Halk Bankası Çan Şubesinde bulunan TR62 0001 2009 6410 0005 0000 16 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 

8- Teklifler, 14/02/2019  Perşembe günü ihale saatine kadar  Çan İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

   

9- İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ʼünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.

 

13- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

 

14- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

 

15- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İLANEN DUYURULUR.

                                                                                                                       

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.