BİGA İLÇESİ KÖYLERİNİN ÇÖP TOPLAMA İŞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET ALIMI İŞİ2019.01.07


 

İHALE İLANI

BİGA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

BİGA İLÇESİ KÖYLERİNİN ÇÖP TOPLAMA İŞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET ALIMI İŞİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’NİN 18.MADDESİ (AÇIK İHALE USULÜ) HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR.

 

11. İdarenin

 

Adı

: Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

Adresi

: Hükümet Konağı Kat: 2 Biga/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

: (0286) 317 4363

  (0286) 316 9969 - Faks tel

2. İhale konusu yapım işinin

 

a)      İhalenin (işin) Adı

: Biga İlçesi Köylerinin Çöp Toplama İşinde Çalıştırılmak Üzere Hizmet Alımı İşi.

b)   İşin Niteliği, türü, miktarı

: Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağlı 73 köyün çöplerinin toplanması işinde personel çalıştırılması işidir. Söz konusu hizmet personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işi olup, Kamyon şoförü 2 kişi, Temizlik İşçisi 4 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer

: Biga İlçesine bağlı 73 Köy.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer   

  teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadardır.

 

 

3. İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

b) Tarih ve Saati                                                       

: Biga Kaymakamlığı Toplantı Salonu

: 11/01/2019 Tarih ve  Saat : 15.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklar, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12.  maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.12 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.13 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.14 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

4.1.15 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.  

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), (.4.1.4), (4.1.7), (4.1.11), (4.1.14) (4.1.15) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş ve/veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: personel hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı Biga Kaymakamlığı Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosunda ücretsiz görülebilir ve 250,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  (Banka hesap no: Biga Ziraat Bankası 10007147-5002)

6. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere verilebilecektir. Başvurular bizzat yapılacak ve posta… vb yollarla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Banka hesap no : Biga Ziraat Bankası 10007147-5060)

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.

Birliğimiz 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. İhale, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHGB İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.                                                                                                             

                                                                                                              

     

                                                                                                                    Mustafa CAN

          Kaymakam

        Birlik Başkanı

                                         
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.