BİGA H.H.YAYLASI KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ2019.04.10


 

 

İHALE İLANI

BİGA İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

BİGA H.H.YAYLASI KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18.MADDESİ (AÇIK İHALE USULÜ) HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR.

11. İdarenin

 

Adı

: Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

Adresi

: Hükümet Konağı Kat: 2 Biga/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

: (0286) 317 4363

  (0286) 316 9969 - Faks tel

2. İhale konusu yapım işinin

 

a)      İhalenin (işin) Adı

: Biga H.H.Yaylası Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı İnşaatı İşi.

b)   İşin Niteliği, türü, miktarı

: 1 Adet Şebeke Hattı.

b) Yapılacağı yer

: Biga İlçesi H.H.Yaylası Köyü.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin yapıldığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi

: Yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3. İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

b) Tarih ve Saati                                                       

: Biga Kaymakamlığı Toplantı Salonu

: 18.04.2019 Tarih ve  Saat : 15:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklar, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. ve 12.  maddelerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.11 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.12 İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.13 İhaleye sadece yerli istekli katılabilecektir.

4.1.14 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

4.1.15 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.  

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (4.1.1), (4.1.2), (4.1.3), (.4.1.4), (4.1.7), (4.1.11), (4.1.14) (4.1.15) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında ihale konusu iş ve/veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vermesi.      

 

Taahhüt olarak İstenen Teknik Personel

S.No

Unvan

Adet

Aranan Özellik

1

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri

1

En az 3 yıl deneyimli

 

 

 

 

4.3.3. Makine ekipman ile ilgili belgeler:

Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki yapı aracını inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi vermesi.

 

Taahhütlü olarak İstenen Yapı Araçları

S.No

Cinsi

Adet

Aranan Özellik

1

Kepçe (kazıcı ve yükleyici özellikli)

1

Min.80 Hp

 

4.3.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin Resmi Gazete 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı eki benzer iş gruplarında belirtilen A-IV Grup İşler (İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ) ile benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği.

5. İhale dokümanı Biga Kaymakamlığı Biga İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosunda ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  (Banka hesap no: Biga Ziraat Bankası 10007147-5002)

6. Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere verilebilecektir. Başvurular bizzat yapılacak ve posta… vb yollarla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Banka hesap no : Biga Ziraat Bankası 10007147-5060)

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.

Birliğimiz 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. İhale, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHGB İhale Yönetmeliğine tabidir. Birlik Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.                                                                                                             

                                                                                                              

     

                                                                                                                    Mustafa CAN

          Kaymakam

        Birlik Başkanı

                                        
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.