Bayramiç ilçesi, Camikebir Mahallesi, 52 ada, 1 parselde bulunan işyerinin kiralanması2018.02.13


 

İ L A N

 

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1-) Mülkiyeti Bayramiç Belediyesinden takas yoluyla İl Özel İdaresine geçen Bayramiç İlçesi, Camikebir Mahallesi, 52 ada, 1 parsel, 555,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 15 m2 büyüklüğündeki işyeri; İl Encümeninin 08.02.2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlıkla 1 yıl süreli olarak kiraya verilecektir.

 

2-) İhale; 01.03.2018 tarihinde, saat 13,30’da Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdare Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince pazarlık suretiyle yapılacaktır.

 

3-) Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli  160,00 TL ( Yüz Atmış Lira), olup, geçici teminatı 60,00 TL ( Atmış Lira) dır.

 

4-) Gayrimenkul (işyeri) ile ilgili olarak kira/işletme sözleşmesi yapılması ile ilgili belgeler ve ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.

 

05-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a.      T.C vatandaşı olmak,

 

b.      Gerçek kişilerde;

-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

-Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği,

 

c.       Tüzelkişilerde;

-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı sureti,

-2018 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir.

 

d.      Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limitiçi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

 

6-) İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte ihale günü ihale saatine kadar müracaat dosyalarını Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bölge Trafik Yanı, No:215 adresindeki İl Özel İdare Binasındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

7-) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

8-) İlanen duyurulur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.