Bayburt İl Özel İdaresi İlanı2017.11.14


İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için, aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri sunmaları gerekmektedir.

 

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b)İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir bir belgeyi  (ikametgâh belgesi yâda ticari ikametgâh belgesi) ve nüfus cüzdanı suretini,

c)Teklif belgesini yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesini veya imza sirküleri,

c1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle imza beyannamesi,

c2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticari sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminatı,

f) İhale dokümanı satın aldıklarına dair belge,

g) Hafif vasıflı demir çelik hurdası (galvanizli tel, sac araç hurdası ve tasnif edilmemiş malzeme) işine teklif verecek isteklilerin çevre ve orman bakanlığı 03/05/2011-39453 sayılı genelgesi gereğince çevre ve orman Bakanlığından veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınan ihale edilen işin konusuyla ilgili çevre izin ve lisans belgesini teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

İhale dokümanı her gün mesai saatlerinde Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri  Müdürlüğünde görülebilir ve 30.00.TL. bedelle satın alınabilir.

İsteklilerin idarece istenen belgeler ile geçici tutarlarını her satış için ayrı ayrı olarak tanzim edip bir zarf içinde 21.11.2017 saat 17:00’e kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta yoluyla ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale Bayburt İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2886 sayılı D.İ.K.’nun 29.maddesine göre ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir

 

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/bayburt tablo.xlsx 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.