170 Ton CRS-2 Katyonik Asfalt Emülsiyonu Alım İşi2018.10.05


 

İHALE İLANI

 

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

170 Ton CRS-2 Katyonik Asfalt Emülsiyonu Alım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-  İdarenin

a) Adresi: Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 Çanakkale

b) Telefon ve faks numarası: : 0 286 218 1055

c) Elektronik posta adresi (varsa):  sedat.atalay@icisleri.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği :

    internet adresi ( varsa)

2- İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 170 ton  CRS- 2  Katyonik Asfalt Emülsiyonu Alımı

                                            Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim Yeri                   : Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi İl Özel İdare Atölyesi

c) Teslim Tarihi                 : İşe başlama tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde teslim alınacaktır.

d) İşin süresi                      : 20  ( yirmi  ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Çanakkale İl Özel İdaresi toplantı salonu

b) Tarihi ve Saati : 12/10/2018  - Cuma  Günü  Saat: 15:00

 

4- İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıl dır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliği ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler;

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. İhaleye yerli veya yabancı tüm isteklilere açıktır.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

6.1.  İhale dokümanı Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve http://www.canakkale.gov.tr ile http://www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr. adresinde görülebilir ve 500-TL (beş yüz tl ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Merkez İlçe  ve Bağlı Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8.İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat teklif cetveli üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ʼünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi: Iban nosu: TR20 0001 0008 1312 1705 4150 02

10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer hususlar:

NOT:

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin yazılı olarak yenilenmesi istenebilir.

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4- İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir. Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

 

 

MERKEZ İLÇE VE BAĞLI KÖYLERE HİZMET

                                                                                                GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.