1(a) GRUBU MADEN ( KUM – ÇAKIL ) İŞLETME RUHSAT SAHASININ İHALESİ 2018.03.29


1(a) GRUBU MADEN ( KUM – ÇAKIL ) İŞLETME RUHSAT

 SAHASININ İHALESİ YAPILACAKTIR

 

1- İlimiz Çan İlçesi Hacılar Köyü hudutları dahilinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 0.92 Hektar ( 9.285,04 m²  ) 1(a) Grubu ( Kum – Çakıl ) Maden sahası ihalesi İl Encümeninin 22.03.2018 tarih ve 192 sayılı kararı ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Kanunu I (a) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve şartnamesi gereğince Çanakkale İl Encümeni Toplantı Salonunda                                                                           aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 

2- İhale Şartname ve Eklerinin :

a) Alınacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) / ÇANAKKALE                                                                                               

 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 ₺ Bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

 

3- İhalenin                                             

a) Yapılacağı Yer                               : Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu                                                                           

                                                              Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı / ÇANAKKALE

 

b) Yapılacağı Tarih / Saat                 : 26.04.2018 Perşembe günü saat 13:30 da

c) Usulü                                               : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü

 

4- Tekliflerin                                       

a) Verileceği Yer                                  : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

                                                              Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE

 

b) Son Teklif Verme Tarih / Saati : 26.04.2018 Perşembe günü saat 12:30

 

5-İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı :

a) Muhammen bedel                                                           : 126.000,00 ₺

b) %3 geçici teminat miktarı                                             :     3.780,00 ₺

 

6 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler :

a) Gerçek kişiler için:

1- Nüfus cüzdan sureti

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

3-Noterden onaylı imza beyannamesi

4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-  Her sayfası imzalanmış şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)

6-  Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu

7-  İhale dokümanının alındığına dair 100 ₺ ’lik banka makbuzu

8- İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge.

b) Tüzel kişiler için :

1- Maden Kanununun 6. maddesindeki koşulları taşıyan tüzel kişilere ait şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret sicil gazetesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2- Vergi Levhası (2017 yılı onaylı),

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter

tasdikli imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmış şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)

6-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli girişim beyannamesi, sözleşmesi ve imza sirküleri

7- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

8- İhale dokümanının alındığına dair 100 ₺ ’lik makbuz.

9- İhaleye katılacak olan tüzel kişiliklerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge.

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İl Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklifi hadde layık bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

İlan olunur.
 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.