ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Faruk KUL
Encümen Müdürü 

 

 

 

=         Encümen Başkanının emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtılmasını sağlamak, 

=         Encümen gündemini gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydetmek, 

=         Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgeleri gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri göndermek, 

=         Tamam olan evrakları Encümen gündemine alınmak üzere kaydetmek, 

=         Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânını hazır bulundurmak, 

=         Encümen de alınan kararları varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar Defterine kaydetmek ve üyelere imzalattırmak, 

=         Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaları ilgili birimlere göndermek, 

=         İl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

=         Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, 

=         Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek,

=         Komisyonlarca düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak, 

=         Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının zapta geçirilmesini sağlanmak. 

=         Zabıtlara uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Kâtip ve Başkanına imzalatılmasını yapmak, 

=         Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlanması ve takibini yapmak, 

=         Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak, 

=         Meclis üyelerinin meclise devam çizelgelerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak, 

=         Meclis ve Encümen üyelerinin huzur haklarına ait işlemlerin yürütülmesi, 

=         Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=         Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, ilgili makamlara sunmak

=         Birim arşivi oluşturmak.

=         Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.