EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 Teoman UZUN

 Emlak ve İstimlak Müdürü

 

=        İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

=        İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        Mülkiyeti Özel İdare adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

=        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki her türlü arsa, iş merkezi, dükkân, otopark, büfeler vb. kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecrimisil uygulanması iş ve işlemlerini yapmak, 

=        Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

=        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait bulunan taşınmazların yapım, bakım ve onarımları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        Kiralamalar ve gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

=        İl Özel İdare mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari iş ve işlemleri yapmak, 

=        İmar planında kamu yararına ayrılan ve Özel İdare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli görüşme, yazışma ve anlaşmaların yapılması veya yargıya intikali için gerekli olan iş ve işlemleri yürütmek, 

=        İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler ile kamulaştırma işlemlerini yapmak, 

=        Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması, 

=        İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması, 

=        Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması, 

=        Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait lojmanların personele tahsis işlemlerini yapmak, 

=        İl Özel İdaresi'ne ait hizmet bina, tesis ve eklentilerine, birimlerin ve personelin yerleşmesine ilişkin genel nitelikli mekânla ilgili düzenlemeler yapmak ve yerleşim planını hazırlamak. 

=        Yangın, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların Zaralarını azaltmak amacıyla İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip ve donanımı hazırlamak. 

=        Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek, 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporların hazırlamak, ilgili makamlara sunmak,

=        Birim arşivi oluşturmak,

=        Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak,

=        İdare amirliğiyle ilgili görevleri yapmak, 

İdari Amirliği Görev ve Sorumlulukları 

=        İl Özel İdaresine ait hizmet binalarının, sosyal tesislerin(misafirhane, lokal, çay ocağı vb) ve bunlara ait otopark bahçe ve eklentilerinin, bakım- onarım ve temizliğini, yapmak- yaptırmak. 

=        İdarenin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı korunması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak. 

=        Milli bayram ve resmi tatil günlerinde bayrak asma, aydınlatma vb. yapılmasını sağlamak. 

=        Binalarda kullanılan Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,

=        Güvenlik elemanlarının sevk ve idaresini yapmak, 

=        Su Ürünleri Kanunu ile ilgili uygulamalar ve koruma, kontrol hizmetlerinin yapılmasına katkıda bulunmak. Hayvan hastalıkları ile mücadele, aşılama ve tedavi hizmetleri, ruhsatlandırma ve denetim, şehir içi ve şehirlerarası hayvan hareketlerini kontrol, dezenfektasyon çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak. 

=        5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yapılması gerekli işlemleri yapmak,

Orman Çevre Hizmetleri 

=        Erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek. 

=        Orman köylerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hizmetleri yürütmek

=        Ağaçlandırma işleri ve park-bahçe tesislerine ilişkin hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kuruluşlara yardımcı olmak 

=        Taşınır Mallar için 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı “Taşınır Mal Yönetmeliği” çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak. 

=        Birimin yaptığı işlerle ilgili olarak veri tabanı oluşturmak ve aylık/yıllık faaliyet raporların hazırlamak, ilgili makamlara sunmak

=        Birim Arşivi oluşturmak,

=        Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak

=        Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak. 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.